REGULAMIN PLATFORMY ZAMÓWIENIOWEJ

1. Strony transakcji

Sprzedającym jest COVENDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Bonifraterska 17, NIP 525-245-70-32, REGON 141924723, wpisana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000331664. Klientem w Platformie Zamówieniowej może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski. Konsumentem jest osoba fizyczna nabywająca towary w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Informacje ogólne

 

 1. Przedmiotem transakcji są zestawy upominkowe złożone z towarów będących w ofercie asortymentowej Sprzedającego.
 2. Klient dokonując nabycia zestawu upominkowego w platformie zamówieniowej http://www.upominkowykosz.pl, zwanej dalej jako Platforma, ma możliwość dokonania wyboru: rodzaju, wielkości, wartości oraz składników kosza upominkowego.
 3. Towary wybrane przez Klienta są zapakowane w opakowanie kartonowe.
 4. Firma Covendo oświadcza, że wszystkie ceny podane na stronie www.upominkowykosz.pl są cenami netto (nie zawierają stawki podatku VAT).
 5. Ceny zamieszczone przy oferowanych towarach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Koszt przesyłki jest uzgadniany każdorazowo przez strony.
 6. W czasie składania zamówienia Klient określa sposób dostawy zamówionego towaru.
 7. Platforma oświadcza, że w wyjątkowych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania złożonego zamówienia na każdym etapie jego realizacji. Przez wyjątkowe przypadki należy rozumieć: niedostępność zamówionego towaru oraz wystąpienie okoliczności niezależnych od Sprzedającego w postaci awarii systemu oraz usterki technicznej.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 7 niniejszego Rozdziału, Platforma niezwłocznie powiadomi Klienta.
 9. Platforma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cennikach i cenach oferowanych towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiany cen ofertowych nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą ceny ofertowej.

3. Zamówienia

 1. Zamówienia na platformie zamówieniowej http://upominkowykosz.pl  można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, korzystając z formularza zamówień umieszczonego na www.upominowykosz.pl, poczty elektronicznej oraz telefonicznie w godzinach 9:00 - 16:00 w dniach od poniedziałku do piątku.
 2. Do złożenia zamówienia konieczne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, bez konieczności rejestracji konta w Platformie lub złożenie zamówienia w innej formie wymienionej w Regulaminie w ust. 1, z podaniem wszystkich niezbędnych informacji.
 3. Po złożeniu zamówienia Platforma w terminie od 1 do 2 dni potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, poprzez przesłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail stosownej informacji.
 4. Jednocześnie Platforma informuje, że w przypadku trudności z dokonaniem rejestracji zamówienia w systemie informatycznym, na skutek okoliczności zawinionych przez Klienta, np. podanie błędnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych, zamówienie po upływie 10 dni roboczych traktowane jest jako niezłożone.

 

 

 

4. Formy płatności

 

 1. Klient ma możliwość dokonania płatności przelewem bankowym lub zapłaty gotówką w salonie alkoholowym przy ul. Bitwy Pod Monte Cassino 10A, 33-100 Tarnów, kartą lub bezpośrednio przy odbiorze orzesyłki. Po wypełnieniu formularza następuje rezerwacja towaru w magazynie.
 2. Platforma informuje, że w przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument, zamówienie zostanie zrealizowane po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedającego

 

5. Dostawa i odbiór towaru

 1. Termin realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, wynosi od 3 do 7 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia w terminie wskazanym w ust. 1, w szczególności w przypadku braku towaru w magazynie, Platforma poinformuje o powyższym Klienta drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail z prośbą o wskazanie i podjęcie decyzji, co do realizacji pozostałej części zamówienia. Klient ma możliwość realizacji zamówienia bez brakującego towaru lub rezygnacji z całego zamówienia. W przypadku braku informacji od Klienta, co do dalszego postępowania, po upływie trzech dni roboczych od daty powiadomienia, dostępne towary zostaną wysłane do Klienta.
 3. Realizacja zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału nie będzie dłuższa niż 14 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Platforma jednocześnie informuje, że dostawa towaru na rzecz Klienta będącego Konsumentem następuje najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. Jeżeli Platforma nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Klienta – Konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 5. Zamówiony towar dostarczany jest zgodnie z wyborem klienta (przez firmę kurierską, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście).
 6. Zamówiony towar można odebrać osobiście przez Klienta w salonie alkoholowym przy ul. Bitwy Pod Monte Cassino 10A, 33-100 Tarnów po telefonicznym uzgodnieniu z Platformą terminu odbioru.
 7. Klient podczas odbioru zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. W wypadku zauważenia nieprawidłowości po odjeździe kuriera, Klient w terminie 5 dni powinien skontaktować się z firmą kurierską w celu ponownego przyjazdu kuriera i sporządzenia protokołu.
 8. Platforma informuje, że dowód nabycia towaru (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury. Niezgłoszenie uwag we wskazanym terminie oznacza przyjęcie faktury bez zastrzeżeń.
 9. W przypadku, gdy część zamówienia nie będzie zrealizowana, a zapłata nastąpiła z góry, Platforma niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę, stanowiącą równowartość niedostarczonych towarów, a w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, Platforma niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę stanowiącą równowartość niedostarczonych towarów wraz z kosztami przesyłki, na wskazany numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu środków na konto Platformy.
 10. Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość towarów. Zamówienia na towary w promocyjnych cenach są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania zapasu lub zakończenia promocji.

 

6. Gwarancje i reklamacje

 1. Platforma oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Konsument ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny, wysyłając lub w inny sposób dostarczając pismo o odstąpieniu od umowy na adres ul. Bitwy Pod Monte Cassino 10A, 33-100 Tarnów.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na Konsumencie spoczywa obowiązek dostarczenia towaru do salonu alkoholowego przy ul. Bitwy Pod Monte Cassino 10A, 33-100 Tarnów w terminie do 14 dni od wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Należności za zwracany towar zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni.
 3. Zwracany towar musi być komplety bez śladów użytkowania (tj. produkty spożywcze nie mogą zawierać śladów otwarcia lub częściowego zużycia).
 4. Koszty dostawy zwracanego towaru obciążają Klienta. W przypadku zwrotu towaru przez Konsumenta – koszty obciążają Sprzedającego.
 5. Reklamacji podlegają towary, jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową, zamówieniem (tj. w szczególności zestaw upominkowy zawiera towary z nieaktualna datą spożycia, opakowania towarów są uszkodzone lub noszą cechy zużycia). Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.
 6. Jeżeli towary są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

 

 

7. Postanowienia końcowe

 1. Dowodem zakupu w Platformie zamówieniowej http://www.upominkowykosz.pljest faktura VAT lub paragon. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy lub paragonu.
 2. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest możliwe po zaakceptowaniu przez Klienta niniejszego regulaminu. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie boksu „Akceptuję Regulamin”.
 3. Złożenie zamówienia w Platformie zamówieniowej http://www.upominkowykosz.pljest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez COVENDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ul. Bonifraterska 17, NIP 525-245-70-32, REGON 141924723, w celu realizacji umowy, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833 wraz ze zmianami).
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że:

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia jest COVENDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 

 1. ma prawo dostępu do swoich danych w celu kontroli i weryfikacji,
 2. ma prawo wystąpić do Administratora z wnioskiem o usunięcie swoich danych osobowych,
 3. udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Informacje prezentowane w Platformie internetowym http://www.upominkowykosz.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży, a jedynie ofertę kupna określonych towarów. Oferta wiąże Klienta przez 10 dni.
 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, wysłane na wskazany przez Klienta adres.
 7. Klient dokonujący zakupu w Platformie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do COVENDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie , oraz na przetwarzanie przez Platforma http://mamiscaffe.b2bcovendo.pl COVENDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Platformie http://www.upominkowykosz.pl (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedającego oraz na Stronie internetowej http://www.upominkowykosz.pl
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Klienta sprzecznie z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów, w szczególności Rozdział III ust. 4, Rozdział V ust. 6, Rozdział VII ust. 1 zdanie 2, nie dotyczą konsumentów.
 10. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie http://www.upominkowykosz.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu realizowane są według regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. W przypadku zmiany regulaminu Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, zawartej przed opublikowaniem zmian umowy.
 12. Nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedającego są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie obowiązujących przepisów.
 13. Wszelką korespondencję do należy kierować na adres: (00-203)Warszawie ul. Bonifraterska 17 z dopiskiem "Upominkowy Kosz.pl".